2375 personel alınacak (savunma)

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığına 1.997’si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri

(MEBS), 333„ü Lojistik, 15‟i Bot Serdümeni ve 30‟u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam

2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı

bulunmamaktadır. Halen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

b. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13– 30 Temmuz 2018 (saat

17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Ön başvuru yapan adaylardan Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-6‟daki seçme sınavlarına

çağrılma önceliklerine göre, kontenjan miktarının 10 katına kadar olacak şekilde sınavlara

aday çağrılacaktır.

ç. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru

işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına

gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

d. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Dalış Amiri branşı için

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA, Lojistik branşı için

Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde, Bot Serdümeni branşı için Sahil

Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA‟da, MEBS branşı için Ankara, Şstanbul, Şzmir,

Adana, Giresun, Diyarbakır, Erzurum, Van (müracaat durumuna göre bazı sınav merkezlerinde

sınav yapılmayabilir) illerinde icra edilecektir. MEBS branşı için yapılacak sınavlarda adayların

ikamet adresleri ve başvuru sayısına göre sınav yerleri belirtilerek ilan edilecektir.

e. Lojistik, MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri branşına alınacak uzman erbaş adayları

asayiş eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiş

(diğer branşlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir.

f. Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi ve sınav yeri kesinlikle

değiştirilmeyecektir.

g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler

neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet

takvimi aşağıdaki gibidir:

1 Ön başvuruların internet ortamında alınması 13-30 Temmuz 2018

2

Başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına

çağrılması 07 Ağustos 2018

3 Seçme Sınavlarının yapılması 27 Ağustos‟tan itibaren

(Şlan edilerek duyurulacaktır.)

4 Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması Onayı müteakip

5 Başarılı adayların sağlık raporlarını almaları En kısa sürede

– 4 –

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer

branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu

olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak

ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri

arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri

içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak

1989 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve

Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı

sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo

Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık

ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve

Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş

olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit

ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,

yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek

kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve

haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve

satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,

amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan

suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci

maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından

otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya

mahkûm olmamak.

i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve

haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi,

yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca

düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs

kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık

– 5 –

yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,

vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri

bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

m. Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4‟te ve aşağıda 3‟üncü maddede

belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5‟te

ve aşağıda 4‟üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak, lojistik branşı sözleşmeli uzman

erbaş için Tablo-6‟da ve aşağıda 5‟nci maddede belirtilen özel şartları sağlamak.

3. MEBS BRANŞI SÖZLEŞMELŞ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AŞT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-4‟teki ön lisans bölümlerinden veya liselerin alanlarından mezun olmak.

(Adayların seçme sınavlarına çağrılma esasları tablonun altında yazdığı şekildedir. Adaylardan

kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-4’ün altında yazdığı çağrılma

esaslarına göre çağrılacaktır.)

b. Liselerin Tablo-4‟te belirtilen alanlarından veya ön lisans bölümlerinin Tablo-4‟te belirtilen

bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapacaklardır. Eğer aday kendi mezun olduğu

bölümün/alanın Tablo-4‟teki bölümlerden birisine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan

(lise alanları için MEB veya ön lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön

başvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine

yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.

c. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale

getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik

belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

4. BOT SERDÜMENŞ VE DALIŞ AMŞRŞ BRANŞI SÖZLEŞMELŞ UZMAN ERBAŞ

ADAYLARINA AŞT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-5‟te kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklere

sahip olmak.

b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-5‟in altında yazdığı

çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.

5. LOJŞSTŞK BRANŞI SÖZLEŞMELŞ UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA AŞT ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-6‟da kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen

niteliklerden en az birine sahip olmak.

b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-6‟nın altında

yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.

6. BAŞVURUNUN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci

Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin

Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Şnternet ortamı dışında posta yoluyla

veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi

yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

– 6 –

c. Ön başvurular; 13 Temmuz 2018 günü başlayıp, 30 Temmuz 2018 günü saat

17.00‟da sona erecektir.

Sayfamızdan cıkmadan önce diğer haberleri okuyabilirsiniz
Published
Categorized as YAŞAM

Leave a comment